Έργο Zero Waste :Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείου για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων για τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις

Παρουσίαση

ZeroWaste Map
Το έργο "Low Cost - Zero Waste Municipality" με ακρωνύμιο “ZERO WASTE” είναι ένα από τα 50 έργα της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013». Ανήκει στον Άξονα 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αειφόρου εδαφικής ανάπτυξης», Μέτρο 2.1 «Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της κληρονομιάς».
Το εταιρικό σχήμα συμπεριλαμβάνει εφτά εταίρους - Εύξεινη Πόλη, Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την Κοινωνική, Πολιτιστική, Τουριστική, Περιβαλλοντική και Αγροτική Ανάπτυξη (Επικεφαλής εταίρος), Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ΕΛΛΑΔΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΕΛΛΑΔΑ, BRGM - RegionalGeologicalSurveyofProvenceAlpesCôte-dAzur ΓΑΛΛΙΑ, ResearchCentreBistraPtuj ΣΛΟΒΕΝΙΑ, MunicipalityofRagusa ΙΤΑΛΙΑ, UAB- UniversitatAutonomadeBarcelona, ΙΣΠΑΝΙΑ. Όλοι οι εταίροι δουλεύουν για ένα κοινό στόχο, τη διευκόλυνση των ΟΤΑ και του ευρύτερου κοινού στην εφαρμογή μεθόδων μείωσης των απορριμμάτων.
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείου για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων για τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση πόρων και ενέργειας και τη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές, παρεκκλίνοντας τον όγκο των υλικών και πόρων ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν και να ενσωματωθούν σε σχήματα και διαδικασίες ανακύκλωσης τα οποία λειτουργούν ως μοχλό της οικονομικής δραστηριότητας και της αειφόρου ανάπτυξης των περιφερειών. Έτσι, το έργο ενσωματώνεται λογικά στον Άξονα 2 του Προγράμματος MED για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου εδαφικής ανάπτυξης.
Η ένταξη των πρωτοβουλιών Πληρώνω όσο Πετάων (ΠΟΠ) και της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων (οικιακή και κοινοτική κομποστοποίηση) ως ένα σημαντικό μέρος του έργου, συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή ομάδων ενδιαφέροντος τοπικών και εθνικών οργανισμών. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης θα προωθήσουν την εφαρμογή στρατηγικών «Μηδέν αποβλήτων» στο ευρύτερο κοινό. Οι εταίροι έχουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και η συνάθροιση της τεχνογνωσία τους σε μία κοινή βάση είναι μεγάλο πλεονέκτημα για το κοινό στόχο, εφόσον θα δημιουργηθεί ένα μοντέλο το οποίο θα μπορεί να μεταβιβαστεί και να προσαρμοστεί σε διάφορες περιφέρειες με διαφορετική οικονομική κατάσταση. Η διακρατική αξία του έργου και ειδικότερα η κεφαλοποίηση των καλών πρακτικών θα βοηθήσει τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις στην ενσωμάτωση και εφαρμογή πρακτικών εργαλείων διαχείρισης απορριμμάτων τα οποία θα δημιουργηθούν από τους εταίρους στις τοπικές τους πολιτικές. Αυτό θα συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Οι δράσεις του έργου χωρίζονται σε πέντε ενότητες: Επικοινωνία, Διαχείριση, Στρατηγικές και Εφαρμογές Zero Waste, Ανταλλαγή Εμπειριών, Ανάπτυξη Περιφερειακών Πολιτικών.
Η Ενότητα 1 «Επικοινωνία» συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Δημιουργία Οδηγού εταιρικής ταυτότητας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται γραφιστικά στοιχεία για την «εικόνα» του έργου και πρότυπα έντυπα ώστε όλοι οι εταίροι να χρησιμοποιούν τα ίδια πρότυπα και το έργο να έχει μία μοναδική εικόνα (λογότυπο, επιστολόχαρτο, μοντέλο παρουσίασης, διαφημιστικό υλικό, …)
 • Δημιουργία και συντήρηση πολύγλωσσης ιστοσελίδας του έργου
 • Εκστρατεία Ενημέρωσης – που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε εξειδικευμένους φορείς και σε όσους διαμορφώνουν πολιτικές. Αυτό συμπεριλαμβάνει:
α) δημιουργία και διάχυση 12.000 φυλλαδίων και 2.000 αφισών για κάθε χώρα
β) δημιουργία 3 κοινών ηλεκτρονικών newsletters και διάχυση τους σε όλη την Ευρώπη
γ) οργάνωση 14 συνεντεύξεων τύπου
δ) δημιουργία και έκδοση τουλάχιστον 25 δελτίων τύπου
στ) έκδοση δύο εξειδικευμένων περιοδικών
 • Διοργάνωση 23 Ημερίδων Ενημέρωσης (Info Days): 6 στην Ελλάδα, 2 στην Ισπανία, 5 στην Ιταλία, 5 στη Σλοβενία, 5 στη Γαλλία για τους πολίτες και τα σχολεία και για το προσωπικό των δημοσίων οργανισμών με θεματικά εργαστήρια, εκθέσεις και δραστηριότητες σχετικές με πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης των απορριμμάτων.
Τα παραδοτέα της ενότητας 1 είναι: 1 οδηγός εταιρικής ταυτότητας, 60.000 φυλλάδια, 10.000 αφίσες, 3 newsletters, 14 συνεντεύξεις τύπου, 25 δελτία τύπου, 2 εκδόσεις, 23 Ημερίδες ενημέρωσης.
Η Ενότητα 2 «Διαχείριση» συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του έργου, συντονισμός του εταιρικού σχήματος
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Τα παραδοτέα της ενότητας 2 είναι: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργία, 6 Εκθέσεις Προόδου, 1 Intranet, 7 εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, 1 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης.
Η Ενότητα 3 «Στρατηγικές και Εφαρμογές Zero Waste» συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Ανάλυση και χαρτογράφηση των συστημάτων zero waste με σκοπό την αξιολόγηση των μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων από την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων που θα δημιουργηθούν από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και ακλουθώντας μία κοινή μεθοδολογία και προσέγγιση. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων θα δόσει μία γενική εικόνα της κατάστασης στις συμμετέχουσες χώρες και θα οδηγήσει στη σύνταξη μίας κοινής έκθεσης για τις μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων σε διακρατικό επίπεδο, εκ των οποίων το σύστημα Πληρώνω όσο Πετάω, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κλπ.
 • Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων: πιλοτική εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένα νοικοκυριά στην Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Γαλλία και Μελέτη λειτουργικών προδιαγραφών για δημοτικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης. Θα υλοποιηθεί επίσης μία μελέτη για την περιβαλλοντική επιβάρυνση της οικιακής κομποστοποίησης σε κάποια μέρη της Καταλονίας.
Τα παραδοτέα της ενότητας 3 είναι: 1 διακρατική συνάντηση στη Γαλλία και μία στην Ιταλία, 1 ερωτηματολόγιο για τις μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων, 1 κοινή έκθεσή ανάλυσης των συστημάτων zero waste, 25 μελέτες για δημοτική εγκατάσταση κομποστοποίησης, 25 εκθέσεις αξιολόγησης των πιλοτικών εφαρμογών.
Η Ενότητα 4 «Ανταλλαγή εμπειριών» συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Διακρατική SWOT ανάλυση συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων με συλλογή καλών και κακών πρακτικών από όλους τους εταίρους (factsheets) που θα συμπεριλιφθούν σε εθνικούς καταλόγους
 • Διεξαγωγή εργαστηρίων σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων: κάθε χώρα θα διοργανώσει ένα εργαστήριο σε εθνικό επίπεδο για την ανταλλαγή εμπειριών στην υλοποίηση μεθόδων και πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων. Συμμετέχοντες θα είναι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, ομάδες ενδιαφέροντος, άτομα που χαράζουν πολιτικές, άτομα σε κέντρα λήψης αποφάσεων, ιδιωτικοί φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων. Όλα τα εθνικά εργαστήρια θα λάβουν χώρα πριν τη διεξαγωγή του διακρατικού εργαστηρίου (04/2011)
Τα παραδοτέα της ενότητας 4 είναι: 1 διακρατική SWOT ανάλυση συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, 5 εθνικοί κατάλογοι καλών και κακών πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων, υλικό και αποτελέσματα των εργαστηρίων, 1 κοινή διακήρυξη διακρατική για την εφαρμογή zero waste, 1 διακρατική συνάντηση στη Σλοβενία
Η Ενότητα 5 «Ανάπτυξη Περιφερειακών Πολιτικών» συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Διαδικασία υλοποίησης εναλλακτικών σχημάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε δήμους
 • ανάπτυξη εργαλείων περιφερειακής πολιτικής – δημιουργία εγχειριδίου που αφορά στη διαδικασία υλοποίησης, από τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και διαδραστικού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε Ευρωπαϊκή Δημοτική Αρχή ώστε να επιλέξει την πιο κατάλληλη και αποτελεσματική μέθοδο για στοχευμένη διαχείριση δημοτικών απορριμμάτων.
 • Εμπλοκή των δημοτικών υπαλλήλων, των πολιτικών και άλλων εμπλεκομένων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας – διοργάνωση 2ήμερων σεμιναρίων για τις τοπικές αρχές της κάθε περιοχής για την εμπλοκή των δημοτικών υπαλλήλων και των ατόμων που χαράζουν τις πολιτικές στη διαδικασία εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων και για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην υλοποίηση μεθόδων zero waste. Επίσης, δημοτικοί υπάλληλοι θα εκπαιδευτούν ώστε να παρέχουν υποστήριξη στα νοικοκυριά που εμπλέκονται στην οικιακή κομποστοποίηση και να χρησιμοποιούν το διαδραστικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων.
Τα παραδοτέα της ενότητας 5 είναι: 25 αρχεία για τις τοπικές διαδικασίες υλοποίησης σχημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, 25 πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση σχημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, 1 εγχειρίδιο για τις διαδικασίες υλοποίηση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων, 1 Διαδραστικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων, 6 σεμινάρια για την εμπλοκή δημοτικών υπαλλήλων και ατόμων που χαράζουν τις πολιτικές και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 1 διακρατική συνάντηση στην Ισπανία και μία στην Ελλάδα

No comments:

Post a Comment

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε χρειάζεται. Γράψτε την γνώμη σου. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου.